Algemene voorwaarden


Privacy verklaring Juul Thielen Films:

Lees de uitgebreide algemene voorwaarden hier

* Dag- en halve dag prijzen (mondeling, telefonisch, in offertes of digitaal besproken) zijn exclusief: BTW, reiskosten, muziekrechten, software/hardware-kosten en zijn geldig gedurende het project tot aan betaling.
Zonder overleg met de opdrachtnemer kan hier niet van worden afgeweken.
* Tijdens het montageproces zal er één feedback moment zijn waarop u, de klant, eventuele aanpassingen kan aandragen. Daarna zal de editor een definitieve versie aanleveren.
Mocht u meerdere feedback momenten willen dan is dit voor eigen rekening (dagprijs van de editor).
* Bij het afzeggen van de opdracht en/of apparatuurhuur door de opdrachtgever minder dan 24 uur van te voren zal er een percentage van 50% van de (dag)prijs in rekening gebracht worden + eventuele extra gemaakte kosten van het huren van apparatuur. De opdracht kan naast een officiële offerte ook mondeling of digitaal besproken tot stand zijn gekomen.
* Bij annulering door ziekte kan Juul Thielen Films niet aansprakelijk gesteld worden.
Hier dient in samenspraak een passende oplossing voor gevonden te worden.
* Juul Thielen Films heeft het auteurs en intellectueel eigendomsrecht van de gemaakte beelden en montage. Zonder toestemming van Juul Thielen Films mag een video niet worden aangepast door derden en opnieuw ingezet worden. Ook ruw beeldmateriaal blijft ten alle tijden eigendom van Juul Thielen Films en dient er toestemming gevraagd te worden bij gebruik van deze beelden.
Bij misbruik kan een schadeclaim het gevolg zijn.
* Juul Thielen Films hanteert een uiterlijke betalingstermijn van maximaal 30 dagen.
* Bij apparatuurhuur: de huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde apparatuur, veroorzaakt door hemzelf, zijn personeel of door hem casu quo door zijn personeel aangewezen derden. Mocht er sprake zijn van krassen, beschadigingen, mankementen, verlies of diefstal als gevolg van onzorgvuldig gebruik of nalatigheid, dan worden deze kosten doorberekend.* Privacy verklaring
Wij gaan zorgvuldig om met de data van onze klanten. Wij bewaren alleen de gegevens die nodig zijn om prettig zaken met elkaar te doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betalingen
- Contact middels bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
- Eventueel te informeren over wijzigingen van onze diensten

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens en video opnames worden niet doorverkocht. Alle data staat offline, op beveiligde servers en/of HDD's en/of zijn beveiligd met wachtwoorden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar juulthielen@gmail.com

︎        ︎        ︎        ︎ 
Juul Thielen Films © 2023